бг знаме

Василъ Лѣвскій

«Апостол свободы» Является одним из «четырех великих» к которым причисляют ещё Христо Ботева, Георгия Стойкова Раковского иЛюбена Каравелова.

Мойта съвест инак днеска ми говори.
........


че благата дума, че правото дело,

че светата правда, изказана смело,

че ръката братска, без гордост, без вик

подадена скришно на някой клетник,

са много по-мили на господа вишни

от всичките химни и тропари лишни.
..........

и че мойте братя търпят иго страшно,

а аз нямям нищо, и че туй е гряшно,

и че ще е харно да оставя веч

таз ограда тиха, от света далеч,

и да кажа тайно две-три думи нови

на онез, що влачат тежките окови.
..........

говореше тайно за ближний преврат,

за бунт, за свобода, за смъртта, за гробът,

и че време веч е да въстане робът;

че щастлив е оня, който дигне пръв

народното знаме и пролее кръв,

и че трябва твърдост, кураж, постоянство,

че страхът е подлост, гордостта - пиянство,

че равни сме всички в големия час -

той внасяше бодрост в народната свяст.
............

Смъртта бе за него и приятел и брат,

зашил беше тайно в ръкава си яд,

на кръста му вярно оръжье висеше,

за да бъде страшен, кoга нужда беше.

Той не знайше отдих, ни мир, нито сън,

обърнал се беше не дух, на огън.

..............

От лице му мрачно всички се бояха,

селяните прости светец го зовяха

и сбрани, сдушени във тайни места

слушаха със трепет, с зяпнали уста

неговото слово сладко и опасно,

И тям на душата ставаше по-ясно.

......

И семето чудно падаше в сърцата

и бързо растеше за жътва богата.

.........

И всякоя възраст, класа, пол, занятье

зимаше участье в това предприятье;

богатий с парите, сюрмахът с трудът,

момите с иглата, учений с умът,

а той беден, гол, бос, лишен от имотът,

за да е полезен дал си бе животът!
........


Окован и кървав, във тъмница ръгнат,

Апостолът беше на мъки подвъргнат

ужасни. Напразно! Те нямаха власт

над таз душа яка. Ни вопъл, ни глас,

ни молба, ни клетва, ни болно стенанье

не издаде в мрака туй гордо страданье!

Смъртта беше близко, но страхът далеч.

.......

Но тиранът люти да убий духът

една заран Левски осъди на смърт!

Царете, тълпата, мръсните тирани

да могат задуши гордото съзнанье,

гласът, който вика, мисълта, що грей,

истината вечна, що вечно живей,

измислиха всякой по една секира

да уморят всичко, дето не умира:

......

и по тоя начин най-грозний конец

в бъдещето става най-сяен венец.

........

Иван Вазов - Епопея на забравените


люси

Константин, епископ Преславски

Константин, епископ Преславски (9.-10. век) е старобългарски писател и църковен деец, представител на Преславската книжовна школа. Той е една от най-значителните фигури в историята на старобългарската духовна култура.

Явява се непосредствен ученик на славянския първоучител св. Методий. Биографичните данни за него са твърде оскъдни. Знае се, че след смъртта на Методий заедно с други негови ученици бил подложен на преследване, продаден от немските духовници във Венеция, но успял да се прехвърли в Цариград и оттам да дойде в България. След окончателното преместване на архиепископията от Плиска в Преслав, презвитер Константин е поставен за викарен епископ (помощник на архиепископа). Починал е в началото на 10. вeк.

Всички съчинения на Константин Преславски са достигнали до нас единствено в преписи, най-ранните от които са от 12. и 13. век.
ПАМЕТ НА ПРЕПОДОБНИЯ МЕТОДИЙ, УЧИТЕЛ НА СЛАВЯНСКИЯ НАРОД, БРАТ НА КИРИЛ ФИЛОСОФ


.....

С вас, свети, се величае славно град Солун, Кириле свети и Методие,

и Мизия, и Панония, и Моравската земя, блажени,

които славят и зовят: "Благословен е Бог на нашите отци“ (Дн. 3:26,52).

На камъка на вярата ти утвърди нозете си, блажени,

и не успя срещу тебе, святи, богът на дяволските духове,

но като храбър борец, противостоейки им, ти пееше: "Благословен е Бог на нашите отци“.

Прободен и наранен съм от разбойници, Христе, помилуй ме, на тебе аз се моля,

и възлей върху ми елей по постоянната си милост,

та да те възхваля, Боже: "Благословен е Бог на нашите отци“.

http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=47&WorkID=14814&Level=1

For a variety of diplomatic reasons, Boris became interested in converting to Christianity. In order to both extend his control over the Slavic world and gain an ally against one of the most powerful foes of the Bulgars, the Byzantine Empire, Boris sought to establish an alliance withLouis the German against Ratislav of Moravia.[30] Through this alliance, Louis promised to supply Boris with missionaries, which would have effectively brought the Bulgars under the Roman Church.[31] However, late in 863, the Byzantine Empire under Emperor Michael III declared war on Boris and the Bulgars during a period of famine and natural disasters. Taken by surprise, Boris was forced to make peace with the Byzantines, promising to convert to Christianity according to the eastern rites, in exchange for peace and territorial concessions in Thrace (he regained the region of Zagora recently recovered by the Byzantines).[32] At the beginning of 864, Boris was secretly baptized at Pliska by an embassy of Byzantine clergymen, together with his family and select members of the Bulgarian nobility.[33] With Emperor Michael III as his godfather, Boris also adopted the Christian name Michael.[28]
The exact ethnic origins of the brothers are unknown, there is controversy as to whether Cyril and Methodius were of Slavic[11] or Byzantine Greek[12] origin, or both.[13] The two brothers lost their father when Cyril was fourteen, and the powerful minister Theoktistos, who waslogothetes tou dromou, one of the chief ministers of the Empire, became their protector. He was also responsible, along with the regentBardas, for initiating a far-reaching educational program within the Empire which culminated in the establishment of the University of Magnaura, where Cyril was to teach. Cyril was ordained as priest some time after his education, while his brother Methodius remained only a deacon until 867/868.[14]
~~~
Simeon was born in 864 or 865, as the third son of Knyaz Boris I[15] of Krum's dynasty.[16] As Boris was the ruler who Christianized Bulgaria in 865, Simeon was a Christian all his life.[15][17] Because his eldest brother Vladimir was designated heir to the Bulgarian throne, Boris intended Simeon to become a high-ranking cleric,[18] possibly Bulgarian archbishop, and sent him to the leading University of Constantinople to receive theological education when he was thirteen or fourteen.[17] He took the name Simeon[19] as a novice in a monastery in Constantinople.[17] During the decade (ca. 878–888) he spent in the Byzantine capital, he received excellent education and studied the rhetoric of Demosthenes and Aristotle.[20] He also learned fluent Greek, to the extent that he was referred to as "the half-Greek" in Byzantine chronicles.[21] He is speculated to have been tutored by Patriarch Photios I of Constantinople,[22] but this is not supported by any source.[17]


Самые старые в мире текстовые образцы на кириллице найдены возле Преслава, что подтверждает основное достижениеПреславской книжной школы, которым является создание современной славянской письменности — кириллицы. Существует и альтернативная гипотеза,[1]:436 согласно которой кириллица была создана учеником Кирилла и Мефодия Климентом Охридским в Охридской книжной школе.

Преславская книжная школа является самым важным литературным и культурным центром Первого Болгарского царства и всех славянских народов в ІХX веках. Основной деятельностью в школе была переводческая; в ней переводили Библиюи священные христианские книги на понятный всем славянам старославянский язык.
Преславская книжная школа

люси

Левират

Естественно, что обычно эту санскару совершал муж, но при необходимости была возможна замена. В древности был распространен левират, поскольку считалось необходимым любой ценой произ­вести потомство для блага семьи и умерших предков.
В ведийской литературе (Ригведа, X, 40, 2) мы встречаем свидетельства о том, что вдова приглашала своего деверя
произвести детей — наследников ее мужа*. Ману (IX, 53)и многие другие смрити позволяют вдове или жене
импотента или больного произвести детей от брата ее мужа, человека того же рода (готры) или брахмана, хотя
в другом месте Ману выступает против этого (IX, 66—68).
«Адитья-пурана» и «Брахма-пурана» включают левират в число запрещенных в наш век обычаев (каливарджья).
В гимне «Ригведы» (X, 40, 2) содержится обращение к Ашвинам: «Где вы ночуете, кто принимает вас к себе на ложе, как вдова деверя?» Сведения древне­индийской литературы об этом обычае так называемой нийоги (букв, «поручения») крайне противоречивы, что может объясняться не только хронологическими разли­ чиями текстов, но и разнообразием обычаев, распростра ненных в отдельных местностях Индии, а также в тех или иных социальных слоях. Текст «Артхашастры» (III, 4, 37—42) доказывает, что еще на рубеже нашей эры обыч­ ным явлением считалась не только нийога (сожительство вдовы с деверем с целью рождения одного ребенка, счи­тавшегося сыном ее покойного мужа), но и вторичное за­ мужество вдов, «наследование» вдовы мужчинами в преде­
лах семьи или клана.
~~~
Согласно «Ману-смрити»: «Только после рождения первенца человек делается родителем и осво­
бождается от долга по отношению к предкам... Только тот сын, благодаря которому он вкушает блаженство,
рожден во исполнение дхармы. Всех остальных считают потомством по любви» (IX, 106—107)*.
/Древноиндийские обряды/
Tags:
люси

С мясом - для рождения

«ученый, прославлен­
ный, посещающий собрания, говорящий приятные речи
сын, изучающий все веды»,
~~~
Для обретения безупречного сына, знающего одну веду, нужно варить рис в молоке, для получения «рыжева­
того, кареглазого сына, изучающего две веды», — в кислом молоке, «темного, красноглазого, изучающего три ве-
ды», — рис варят в воде, для рождения ученой доче­ри — рис смешивается с сезамом, а «ученый, прославлен­
ный, посещающий собрания, говорящий приятные речи сын, изучающий все веды», должен родиться, если рис ва­
рят с мясом. Пища приготавливается особым образом и вкушается с приближением утра, после подношений бо­
гам Агни, Анумати и Савитару. /Древнеиндийские обряды /
Tags:
люси

Сребреник Ярослава.

Originally posted by mu_pankratov at Сребреник Ярослава.
Оригинал взят у mu_pankratov в Сребреник Ярослава.
Древнерусское государство. Великий Новгород. Начало XI в. Сребреник Ярослава Владимировича Мудрого. 1019-54 гг. Лицевая (Св. Георгий) и оборотная "пикирующий сокол"(так называемый трезубец) стороны.


Ярослав I Владимирович Мудрый (родился в 978 г. - умер в 1054 г.) сын князя Владимира и Рогнеды. Владимир поставил Ярослава княжить в Ростове, а потом назначил князем Новгорода (после смерти старшего сына Вышеслава). Ярослав через некоторое время отказался платить дань великому князю Владимиру. Разгневавшись, Владимир решил пойти войной на Новгород и начал подготовку к походу, но вскоре заболел и умер. Киевским престолом завладел Святополк, который приказал убить своих братьев: Бориса, Глеба и Святослава и намеревался казнить Ярослава. Однако князь Ярослав Мудрый собрал большое войско и разгромив дружину Святополка, занял великокняжеский престол.
Чеканка сребреников Ярослава Мудрого относится к его княжескому правлению в Новгороде. Количество известных больших сребреников Ярослава не превышает 10 экземпляров (достоверно известно о 8 сребрениках, два из которых считаются потерянными).
Пару слов о "трезубце". Некоторые чудилы, утверждают- "шо енто знак Атлантиды" и всякую хрень, просто ето упращенный символ- пикирующего сокола, герба Рюриков.

Очень похоже, изображался на иконах- Св.Дух. Копты до сих пор так и изображают-

Зри тут...Collapse )
люси

КРЕСТЫ И ЛИЛИИ. ЧАСТЬ 17 - ХРИСТИАНИН ИЛИ НЕХРИСТЬ ?

Оригинал взят у galina6111 в КРЕСТЫ И ЛИЛИИ. ЧАСТЬ 17 - ХРИСТИАНИН ИЛИ НЕХРИСТЬ ?
Read more...Collapse )

Крестик 1 Крестик 2

В ответ на наши приставания с вопросами мы были француженкой благочестиво же посланы...В Перу.
И если крестик 2 идентифицировать не удалось...Пока...
но вот крестик 1 привёл в страну непуганных крестов - Латинскую Америку.
Полагаю,желающий доказывать что в Америке имело место до её открытия Колумбом христианства дурних нэма?
Опять всё самой,всё самой....

Начнём с того,что крестик 1 - это перуанская чакана.Или инкский крест.Любимый крест тех самых инков...Полное наименование : трёхступенчатая чакана или трёхступенчатый инкский крест.
Полагаю,что вы,мои читатели, уже зачислили это изделие в языческие и экслюзив инков?
Ай,не торопитесь,яхонтовые!
У нас в Киргизии всё есть....Вы считаете эту находку чёрных копателей притягиванием за уши ?
Дескать,какая же это чакана?Хотя и крестик ступенчатый...И даже окончания у него византийско-скандинавские....

Что есть в землице кыргызской,то со странной стабильностью находитсся в землице Киевской Руси и Северо-Западе и Скандинавии...
Так лучше ?Картина маслом,не находите?
Не только трёхступенчатая чакана,но ещё и криновидный крест - корсунчик по центру!

Полностью картинка выглядит таким образом :Картинка вылетела по запросу "Языческие кресты"....
Реально - картина маслом...Крест - корсунчик - языческий крест!
Самый массовый крестик Руси 10 - 12 века!Крестик идеально подходящий по символике Деве Марии и Иисусу!Крестик,которому положено быть по символике самым распространённым и почитаемым в христианстве и православии особенно - ЯЗЫЧЕСКИЙ !

Реально,технология та же,что и с "культом Сталина" !Все слышали звон,а реальных артефактов - памятников попробуй найди!

Но...вернёмся к нашим чаканам...Вы полагаете - это греческий крест?
Тот самый,которым разукрашен фасад бишкекского Воскресенского собора?Опять ошибочка!
Перед вами двухступенчатая чакана из Пума Пунку,Перу :Опять случайное совпадение !
Моя любимая цитита : "Крест - он всякий крест свят..."

А вот так :НЕХРИСТИАНСКИЕ греческие кресты из ...КОСТРОМЫ !

Опять случайность... Или греки спёрли крестик у язычников Руси...Или у инков?
Или грекам приписали их греческий крест некие третьи силы?Нательный крестик они и до сих пор не носят то !Ой вешает кто-то чужую делюгу на греков!

Если мою любимую цитатку слегка подредактировать :

Украденный крест - он всякий крест свят...

Итого,мы имеем ворованную символику за РПЦ и Византийской Церковью.
И выражение "Византия крестила Киевскую Русь" приобретает смысл "коронации" одного Вора другими.
А как в этом плане католицизм?Ничего не спёр из своей символики у язычников?
Железной доказухи у меня нет.Надеюсь - временно.
Есть лёгкий следок :считающийся совершенно оригинальным Астурийский крест.
Это в Испании.Очень- очень оригинальный крестик!

Вот только меня терзают смутные подозрения...Уже виденного ранее...
Ну,конечно !Если убрать дизайнерские навороты - оригинальный Астурийский крестик ничем не отличается от этого :До боли знакомый камышевский армянин,византийско-скандинавского происхождения...
Теперь и в Астурии!

Но тут не всё так просто - сказать,что спёрли астурийцы у скандинавов крест...
Тут на Пиринеях по ТИ было королевство свевов.Они же шведы.Проверить версию скандинавского происхождения астурийского крестика времени пока не было.
Зато появилось сомнение в христианстве шведского армянина...
Как - то бодро стали кресты скандинавского происхождения привязываться к самым различным регионам мира.Закономерно возникает вопрос : кто к кому?Мы к ним или они к нам со своими крестами ?Транзитом через Русь...Да на Испанию!
Кто куда нёс свой крестик: дикие кыргызотатары или не менее звероподобные скандинавы- викинги - мне пока не ведомо.
Как-то всё лихо закручивается! Не забудем ещё и готланского катара :Тот самый,из могилки навроде христианина...Но похороненного по языческому обряду.
То ли христианин,то ли нехристь...
По существу,встаёт вопрос о направлении миграций народов.
Из Азии в Скандинавию и оттуда в Испанию - Африку...
Или из Скандинавии - через Русь в Азию.


Кто сказал - не научно?
А как будет - НАУЧНО?

Хотите тупо поржать?
А вот вам НАУЧНАЯ статья по коллекции Камышева (и не только) :

Ф.Г.РОТТ - Кресты и их фрагменты из юго-восточного Семиречья.rar https://cloud.mail.ru/public/FFaT/zhye1qSbL

Автору - учёному историку хватило одной коротенькой и скучнейшей статьи чтобы разобраться с тем материалом, за который я вам весело треплюсь четвёртый месяц.Вывод : кресты - несторианские от 6(!) до 14 века.Вот так вот...И не как иначе!Датировка - оптом !
Никакой дифференциации!Чего с ними мучаться - все несторианцы!

Их так в 19 веке назвали!Не нами названо - не нам и переименовывать!

Самое забавное...Если допустить,что учённейший историк прав...
Картинка ТИ тут же начинает...рушится.Причем усилиями и трудами самих учёнейших ТИ историков!

Приведу ещё один анекдотичный по сути диалог :
- В стране христианство и католические кресты.Какое христианство в стране?
- Католическое!
-Странно...Страна же православная!
- Ну...Значит,православие...Крестики не имеют отношения к делу!
Значение имеет то,что написано в документах !


К чему всё это моё веселье!

Мы столкнулись с ПРОБЛЕМОЙ.

Нам было мало,что документальные источники по теме крестов и происхождения христианства все как один - фальшак!
Нам было мало наличия артефактов- фальшаков (константиновский крест 2005 года) !

Мы столкнулись с тем,что уже давно ожидаемо:
С подменой понятий и присвоением(воровством) чужой языческой символики на свой счёт.

Языческие крестики бодренько выдаются за изначально христианские!

И...меня терзают смутные подозрения...
По поводу несторианства и арианства.

Несторианство регулярно называют первоисточником...ислама.
Арианство,особенно мессианское арианство,первоисточником...иудаизма.

Или,что совершенно не то же самое, первоисточником...тенгрианства(шаманизма).Что само по себе - крайнее веселье!Христианство - первоисточник шаманизма!
Есть в этом что-то...кондовое!Прямо скажу - староверское...

Найдутся ли среди добрых людей мира желающие добровольно разобраться в этих нескучных вопросах ?
Убедительно прошу таких отозваться!
Возникшая проблема с присвоением христианством языческих крестиков просто не оставляет мне времени...Даже при дённо-нощной помощи Ёшкиного Кота !
Тем более,что ночью он не помошник - всё по кошкам больше...

Заканчивая,коротенько сообщу или покажу самые интересные находки :

1.Америка - ацтекский крест,крест майя,мексиканский крест.
Посмотрите в гугле.

Совершенно нехристи
2.Кресты туарегов (берберов)3. Скандинавский нехристь4. Гуцульские (карпатские) згарды :Згарды - совершенно не копанная мной темы.И есть надежда,что множество скандинавских нехристей найдётся среди них.Чудо,как хорош вот это ЯЗЫЧЕСКИЙ згард :

из крестиков,имеющих что-то общее с перуанским крестом 2 :

Крест Олафа,он крест Волка, он же крест Тора


И закончим тем же,с чего и начали.
Ещё одна чакана - православная :Белорусская реликвия - крест Ефросиньи Полоцкой.

А по мне - две последовательно соединённых трёхступенчатые инкские чаканы.

Инки в Белоруссии или белоруссы в Перу?

Оставайтесь с нами!Помогайте нам материалом,кто сколько и чем сможет!
Откройте свои глаза и включите мозги.

Ваши Яга и Ёшкин Кот.
26. КРЕСТЫ И ЛИЛИИ.http://galina6111.livejournal.com/10912.html?view=37280#t37280

27. НЕМНОГО ХРОНОЛОГИИ. РЕШЕНИЕ ЗАГАДКИ ДАТЫ L104 http://galina6111.livejournal.com/11041.html

28. КРЕСТЫ И ЛИЛИИ. ЧАСТЬ 2 http://galina6111.livejournal.com/11277.html

29. ДЕБЮТ ЁШКИНА КОТА http://galina6111.livejournal.com/11770.html

30. КРЕСТЫ И ЛИЛИИ. ЧАСТЬ 4, ЭКСТРЕННАЯ...ПОМОГИТЕ !!!! http://galina6111.livejournal.com/12206.html

31. КРЕСТЫ И ЛИЛИИ. ЧАСТЬ 3 http://galina6111.livejournal.com/12023.html

32. КРЕСТЫ И ЛИЛИИ. ЧАСТЬ 5 http://galina6111.livejournal.com/12453.html

33. КРЕСТЫ И ЛИЛИИ. ЧАСТЬ 6 http://galina6111.livejournal.com/12753.html

34. КРЕСТЫ И ЛИЛИИ. ЧАСТЬ 7...КОНКУРС!!! http://galina6111.livejournal.com/12888.html

35. КРЕСТЫ И ЛИЛИИ. ЧАСТЬ 8 http://galina6111.livejournal.com/13248.html

36. КРЕСТЫ И ЛИЛИИ. ЧАСТЬ 9...ХРОНИКИ ЁШКИНА КОТА http://galina6111.livejournal.com/13421.html

37. КРЕСТЫ И ЛИЛИИ. ЧАСТЬ 10....РЕШЕНИЕ ЗАГАДКИ БИШКЕКСКОГО КРЕСТИКА http://galina6111.livejournal.com/13760.html

38. КРЕСТЫ И ЛИЛИИ. ЧАСТЬ 11 http://galina6111.livejournal.com/14048.html

39. КРЕСТЫ И ЛИЛИИ. ЧАСТЬ 12...И УВЕ ТОППЕР http://galina6111.livejournal.com/14082.html

40. КРЕСТЫ И ЛИЛИИ. ЧАСТЬ 13 http://galina6111.livejournal.com/14427.html

41. КРЕСТЫ И ЛИЛИИ. ЧАСТЬ 14 http://galina6111.livejournal.com/14627.html

42. КРЕСТЫ И ЛИЛИИ. ЧАСТЬ 15 http://galina6111.livejournal.com/15323.html

43. КРЕСТЫ И ЛИЛИИ. ЧАСТЬ 16 - КРЕСТ В ПОДАРОК. http://galina6111.livejournal.com/16235.htmlСОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА http://galina6111.livejournal.com/614.html
Tags: